Aktualności

Kilka słów o Projekcie...

09.06.2014

Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku


Pomysł
utworzenia Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku zrodził się z potrzeby unowocześnienia infrastruktury laboratoryjnej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. Idea utworzenia Centrum powstała w roku 2009 w odpowiedzi na konkurs zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Projekt „Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku” był wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu wynosiła 13 885 400,00 PLN, poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 496 859,99 PLN. Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2009 do 31.03.2012 r.

W roku 2011 rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu, również z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn. „W kierunku aplikacyjności -  doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”. Wartość całkowita projektu wynosi 18 484 460,00 PLN, poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  16 636 014,00 PLN. Projekt realizowany jest w okresie od 02.11.2011 do 30.09.2014 r.

W ramach Projektu utworzono lub/i doposażono 4 laboratoria (34 szt. aparatury naukowo-badawczej):

Laboratorium Biochemii Membran w ramach Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej;

Laboratorium Alternatywnych Źródeł Energii w ramach Pracowni Nanotechnologii i Chemii Materiałowej;

Laboratorium Analiz Środowiskowych i Żywności w ramach Pracowni Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów;

Laboratorium o charakterze ogólnym, stanowiące uzupełnienie wymienionych laboratoriów.

Czytaj więcej
  • Kategorie

Konferencja Zamykająca Projekt

25.04.2014

Konferencja Zamykająca Projekt „W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”

Konferencja Zamykająca Projekt finansowana jest w ramach projektu „W kierunku aplikacyjności – doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”, Nr umowy: POPW.01.03.00-20-004/11, Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Bezpłatne uczestnictwo w konferencji zapewnia:
udział w wykładach oraz przerwy kawowe i obiadowe,
zakwaterowanie nie jest wliczone w koszt konferencji.
Termin: 4 września 2014 r.
Liczba osób: 200
Miejsce: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
Język: polski
Zgłoszenia należy przesłać faksem z dopiskiem „Centrum BioNanoTechno” do dnia 10.08.2014 r. na numer: (85) 7470113, lub na e-mail: bionanotechno@uwb.edu.pl.
Dodatkowe informacje: Beata Kalska-Szostko, tel. (85) 7457814, e-mail: bionanotechno@uwb.edu.pl
Czytaj więcej

Do tej pory zrealizowano

14.04.2014

W ramach realizowanego projektu utworzono i wyposażono w aparaturę naukowo-badawczą, 2 laboratoria naukowo-badawcze wchodzące w skład Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku, utworzonego przy Instytucie Chemii UwB:
- Laboratorium Biochemii Membran w ramach Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej,
- Laboratorium Analiz Środowiskowych i Żywności w ramach Pracowni Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów.
W ramach tych laboratoriów, zakupiono między innymi:
- Laboratorium Biochemii Membran (1. 4-Elektrodowy potencjostat-galwanostat z wbudowanymi panelami do pomiarów technikami elektroanalitycznymi z mikrowagą kwarcową; 2. Wielokanałowy potencjostat-galwanostat do badania procesów bioelektrochemicznych; 3. Wanna Langmuir-Blodgett do pomiaru ciśnienia i napięcia powierzchniowego z tensjometrem i układem sterującym, mikroskopem kąta Brewstera, przystawką do pomiarów widm IR monowarstw oraz systemem do nanoszenia zanurzeniowego; 4. Aparat do pomiaru potencjału zeta, wielkości cząstek i masy cząsteczkowej wraz z wyposażeniem; 5. Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa z wyposażeniem; 6. Aparat do elektroforezy kapilarnej; 7. Komora kompaktowa; 8. Wyparka);
- Laboratorium Analiz Środowiskowych i Żywności (1. Spektrometr mas z analizatorem kwadrupolowym z plazmą indukcyjnie sprzężoną i komora zderzeniową/reakcyjną z wyposażeniem; 2. Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym detektorem mas z wyposażeniem; 3. Chromatograf cieczowy z detektorem fluorescencyjnym, chemiluminescencyjnym i elektrochemicznym; 4. Chromatograf gazowy).
W trakcie realizacji jest doposażanie dwóch pozostałych pracowni Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku: Laboratorium Ogólnego Centrum Syntezy i Analizy BNT UwB oraz Laboratorium Alternatywnych Źródeł Energii w ramach Pracowni Nanotechnologii.

Czytaj więcej
  • Kategorie

Postępowanie przetargowe Dzp-20/D/2014

31.03.2014


Uniwersytet w Białymstoku zawiadamia, że  trwa postępowanie przetargowe, Nr. Dzp-20/D/2014 z dnia 28.03.2014, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach projektu Nr. POPW.01.03.00-20-004/11. Termin składania ofert do16.05.2014 do godz: 09:30. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr: 110710
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne: http://dzp.uwb.edu.pl/opisprz.php?pid=710
Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury specjalistycznej dla Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z jej montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem z obsługi w związku z realizacją projektu „W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno uniwersytetu w Białymstoku".Czytaj więcej
  • Kategorie

Zakres i cel projektu

08.01.2014
Zakres projektu:
Planowana jest rozbudowa utworzonych już (w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”) pracowni, o 3 laboratoria naukowo-badawcze:
- Laboratorium Biochemii Membran w ramach Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej,
- Laboratorium Alternatywnych Źródeł Energii w ramach Pracowni Nanotechnologii i Chemii Materiałowej,
- Laboratorium Analiz Środowiskowych i Żywności w ramach Pracowni Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów,
oraz doposażenie Laboratorium Ogólnego Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku.
W ramach Projektu zostanie zakupiony sprzęt laboratoryjny oraz aparatura naukowo-badawcza, która wzbogaci potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu w Białymstoku. 

Cele projektu:
Doposażenie Centrum umożliwi podniesienie konkurencyjności Uczelni jako ośrodka naukowo-badawczego, poprzez poprawę warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyni się do wzrostu znaczenia i prestiżu Uniwersytetu w przebiegu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. 

Kto skorzysta dzięki realizacji projektu:
Cele szczegółowe wspierające cel główny w odniesieniu do Projektu to:
- wzmocnienie roli Uczelni w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki,
- zacieśnienie współpracy z innymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju polskiej nauki i przedsiębiorczości,
- poprawa jakości prowadzonych badań i dostępności do nich,
- wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województwa,
- poprzez partnerski dialog, stworzenie szansy przedsiębiorcom regionu na czynne uczestnictwo w procesach naukowo-badawczych,
- wspieranie działań mających na celu integracje społeczne,
- zwiększenie potencjału badawczo-naukowego Uczelni umożliwiającego większy udział w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Powiązanie potencjału naukowego Uniwersytetu z możliwościami i zamiarami podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnym wykorzystaniu społeczności akademickiej, pozwoli na rozwój wybranych funkcji metropolitarnych Białegostoku.Zaangażowanie środowiska naukowego Uczelni w prace badawcze, w trakcie których poszukiwane będą nowe rozwiązania w przedsiębiorczości wpłynie na rozwój podmiotów korzystających z wyników tych badań. Zastosowanie innowacyjnych w skali kraju i świata rozwiązań, opracowanych metodami naukowymi oraz transfer wiedzy i nauki do sektora gospodarczego kraju, znacząco ...
Czytaj więcej
2013 Copyright by BioNanoTechno. All rights reserved.